Polityka Prywatności

Klauzula informacyjna na postawie art. 13 RODO

1.Administratorem Państwa danych jest:

Tensit Inwestycje Sp . z o.o. z siedzibą 43-190 Mikołów, ul. Wyzwolenia 26.

Kontakt z Administratorem Danych Osobowych (ADO), drogą pocztową na w/w adres, mailowo na adres p.malek@tensit.pl oraz pod nr telefonu 691 451 441.

2. Inspektor Ochrony Danych (IOD)

Nie wyznaczono Inspektora Ochrony Danych.

3. Cele i podstawy prawne przetwarzania danych osobowych

 • 3.1 zawarcia i wykonania  umowy pośrednictwa w sprzedaży/kupnie/najmie/wynajmie nieruchomości na podstawie 6 ust 1 pkt b) RODO,
 • 3.2 dochodzenia roszczeń związanych z zawartą z Klientem umową pośrednictwa na podstawie 6 ust 1 pkt f) RODO,
 • 3.3 prowadzenia działań marketingowych podejmowanych samodzielnie lub we współpracy z innymi podmiotami na podstawie 6 ust 1 pkt a) RODO,
 • 3.4 w celu udzielenia odpowiedzi na zapytanie na podstawie art. 6 ust. 1 pkt b) RODO
 • 3.5 w celu  przedstawienia ofert sprzedaży  nieruchomości oraz zapewnienia wykonania umów pośrednictwa w obrocie nieruchomościami na podstawie 6 ust. 1 pkt b) RODO
 • 3.6 w celu umożliwienia przesyłania ofert nieruchomości na podany adres e-mail 6 ust.1a RODO
 • 3.7 w celu wprowadzenia do systemu wymiany ofert, 6 ust.1a RODO
 • 3.8 w celu prowadzenia rachunkowości, art 6 ust 1b RODO
 • 3.9 w celach archiwalnych (dowodowych) dla zabezpieczenia informacji na wypadek prawnej potrzeby wykazania faktów, art 6 ust 1b RODO
 • 3.10 w celu ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami, art 6 ust 1b RODO
 • 3.11 w celu oferowania Pani/Panu bezpośrednio przez nas usług (marketing bezpośredni), art 6 ust 1b RODO
 • 3.12 w celu oferowania Pani/Panu bezpośrednio (marketing bezpośredni) produktów i usług firm z nami współpracujących (naszych partnerów), art 6 ust 1b RODO
 • 3.13 obsługi zgłoszeń (np. przez formularz kontaktowy, e-mail), na podstawie pobranej zgody
 • 3.14 prowadzenia analiz statystycznych,
 • 3.15 przechowywania danych dla celów archiwizacyjnych,
 • 3.16 realizacji postanowień zawartych w ramach sprzedaży reklamy (m.in. banerowej, mailingu)
 • 3.17 udzielanie odpowiedzi na pisma i wnioski,
 • 3.18 prowadzenia działań związanych z zapewnieniem bezpieczeństwa.

4. Odbiorcy danych osobowych

 • 4.1 Upoważnieni pracownicy i współpracownicy ADO,
 • 4.2 Podmioty/ firmy odpowiedzialne za utrzymanie infrastruktury teleinformatycznej
 • 4.3 Podmioty/ firmy dla których ADO świadczy usługi (deweloperzy)
 • 4.4 organy kontrolne i inne organy kontrolne w zakresie w skazanym przez RODO lub inne akty prawne,
 • 4.5 operatorzy pocztowi i kurierzy,
 • 4.6 sądy i inne organy władzy publicznej w ramach wykonywania zadań ustawowych.

5. Państwa dane osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich.

6. Przechowywanie danych osobowych

 • 6.1 Państwa dane osobowe będą przetwarzane do momentu realizacji umowy.
 • 6.2 Do momentu przedawnienia roszczeń wynikających z zawartej umowy
 • 6.3 Do momentu wygaśnięcia obowiązku przechowywania wynikającego z przepisów księgowych – 5 lat licząc do zakończenia roku księgowego.

7. Mają państwo prawo do:

 • 7.1 Dostępu do treści swoich danych,
 • 7.2 prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania,
 • 7.3 prawo do przenoszenia danych,
 • 7.4 prawo wniesienia sprzeciwu,
 • 7.5 prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie, jeżeli przetwarzanie odbywa się na jej podstawie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem,
 • 7.6 mają Państwo prawo wniesienia skargi do PUODO, gdy uznają, że przetwarzanie dotyczących Państwa danych osobowych narusza przepisy.

W celu skorzystania ze swoich praw prosimy o pisemnie skierowanie wniosku pisemnego na wskazane adresy w pkt. 1 i 2.,

8. Tensit Inwestycje Sp. z o.o. przetwarza dane osobowy w sposób zautomatyzowany, natomiast nie profiluje danych osobowych.